Viernes, 03 Abril 2015 09:50

RESUM: Informe Cooperació Activa ONGD Servei d'atenció al veí d'Amposta.

Escrito por 
Valora este artículo
(0 votos)

Des de Cooperació Activa ONGD treballem conjuntament amb la Federació d’Amposta d’Associacions de veïns en el Servei d’Atenció al veí que aquesta darrera entitat ofereix tots els dimarts i dijous de 18 a 20 hores, al local de l’Edifici Terres de l’Ebre, i que esta dirigit a qualsevol veí i/o veïna.

La nostra funció en aquest servei consisteix en assessorar en matèries especifiques del col·lectiu immigrant, com ara estrangeria, així com desenvolupar tasques de mediació amb el mateix respecte al funcionament i ús de recursos universals. L’assessorament específic en matèria d’estrangeria el donem tots els dilluns de 17 a 20 hores, o bé qualsevol altre dia de la setmana amb cita prèvia.

La proposta inicial és la de normalitzar aquest servei adaptant-lo a les necessitats del conjunt de la ciutadania, incorporant necessitats especifiques –com aquesta d’estrangeria- dels nous veïns i veïnes arribats amb la immigració, però alhora fent-los partícips –com a una/a veí/na més- dels recursos, vies d’accés i reclamació que existeixen per al conjunt de la ciutadania.

El BALANÇ està sent MOLT POSITIU, comprovant que hi ha un MAJOR PERCENTATGE DE DEMANDES RELACIONADES AMB NECESSITATS DE SERVEIS UNIVERSALS als que per diferents motius –desconeixement, barreres lingüístiques, etc-  no accedien, o bé no amb prou coneixement i eficàcia, aquests nous veïns i veïnes arribades amb la immigració a la ciutat d’Amposta.

El tema on s’ha intervingut més –amb un 39,3%- tindria a veure amb l’ACLARACIÓ DE NOTES INFORMATIVES VINCULADES AMB ELS CENTRES ESCOLARS on estudien els seus fills i filles, en part degut a la utilització per part d’aquestes famílies d’altres recursos de la nostra entitat, com el d’ACOMPANYAMENT ESCOLAR, que implica un treball directe amb les famílies i seguiment de l’evolució del rendiment escolar dels nens i nenes que estudien primària i participen en el mateix.

El segon àmbit –amb un 23,6%-tindria a veure amb la DEMANDA SOBRE TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE CAIRE GENERAL, com ara obtenció de diferents certificats –de l’INSS, SEPE, vida laboral, etc- que habitualment els demanen diferents administracions per tramitar diferents ajudes socials, així com d’altres més específic com ara l’accés a l’empadronament i al servei de justícia gratuïta del Col·legi d’Advocats.

Quant a aquest primer, ACCÉS A L’EMPADRONAMENT, destacar que hem rebut un nombre important de casos als quals se’ls estava dificultant i/o endarrerint a l’Ajuntament d’Amposta aquest tràmit, sense que hi hagués causa justificada per a fer-ho. Així, ens hem trobat amb baixes del padró dubtoses des del procediment administratiu, i excessos de controls en els quals es requeria documentació que no es obligatòria per a realitzar aquest tràmit.

Vam oferir a l’Ajuntament d’Amposta la necessitat de realitzar una reunió entre els tècnics municipals, la Policia local –que participa d’aquests tràmits de control-, la nostra entitat i representants del col·lectiu immigrant i entitats que els agrupen. La intenció era aclarir totes les situacions que ens estàvem trobant, tant de cara a un sector important del col·lectiu immigrant que percep en aquesta situació discriminació, com per part de la pròpia administració que té l’oportunitat de presentar la legalitat (o no) de tot el procediment administratiu i de control que estableix a Amposta. Des de la regidoria de Governació es va declinar aquest oferiment.

La situació, al mes de març, continua estancada. Entre d’altres situacions detectades trobem que s’han donat de baixa persones que tenien habitatge en propietat i permís de residència de llarga durada, i als que argumentant que la Policia local s’havia personat varies vegades al seu habitatge i no hi havia ningú han donat de baixa. Aclarir que les persones amb permís de residència temporal han de renovar el padró cada dos anys obligatòriament, mentre que els de llarga durada no. Si bé l’administració –principalment a través de l’INE- pot establir els procediments que consideri adients per comprovar que el padró municipal s’ajusta a la realitat.

Ens troben també amb que moltes famílies resideixen a Amposta, però un dels seus membres, habitualment l’home, marxa temporalment a d’altres zones per treballar: tres mesos a Andalusia per treballar l’oliva, o Terres de l’Ebre la Taronja, etc. La família continua vivint a Amposta, i aquestes persones tornen quant acaben aquestes feines temporals, trobant-se sovint amb baixes del padró, i impediments per a tornar-se a empadronar, amb suggeriments com que s’empadronin en aquestes poblacions on han anat a treballar. Quelcom que si fessin comportaria, per exemple, el no accés a ajudes socials a Catalunya, ja que es demana un temps mínim d’estada continuada de dos anys.

El tercer eix de temes tractats –amb un 15,7%- té a veure amb l’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA, on un dels nostres tècnics especialitzats en estrangeria assessora sobre el procediments i tràmits, atenent la integralitat del procés que implica diverses administracions: ajuntaments, generalitat de Catalunya, estat i les pròpies administracions del país d’origen del usuari. En general la coordinació del nostre servei amb les administracions implicades ha funcionat bé, i no hem detectat incidències destacades, centrant-nos més en aquest assessorament i acompanyament integral.

Un quart eix important desenvolupat pel servei -12,2%- té a veure amb l’ACOMPANYAMENT-MEDIACIÓ USUARIS DAVANT ALTRES ENTITATS, SERVEIS I/O ADMINISTRACIONS, com ara centres sanitaris, habitatge o àmbit laboral, principalment facilitant la traducció lingüística a través dels mediadors culturals que –dins del projecte Tots i totes som veïns i veïnes, tots i totes fem Amposta!, que compta amb la col·laboració de l’obra Social la Caixa- la nostra entitat posa gratuïtament al servei de qualsevol usuari i/o entitat que ho necessiti.

L’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN D’ALTRES ASPECTES DIFERENTS ALS DE L’ÀMBIT DE L’ESTRANGERIA ha estat -amb un 9,2%- el darrer i cinquè eix de treball atès pel nostre servei d’Atenció al veí. Una part important d’aquests temes han tingut a veure amb habitatge, consum (reclamacions) i mediació-acompanyament en tràmits judicials iniciats on hi havia implicats d’altres advocats (àmbit familiar, laboral, etc.).

Un aspecte important a destacar en el funcionament d’aquest SERVEI D’ATENCIÓ AL VEÍ ha estat la manca del col·laboració dels diferents serveis de l’Ajuntament d’Amposta, i l’animadversió vers la feina que desenvolupem, pressionant a molts dels nostres usuaris/ies que havien acudit a nosaltres perquè s’havien trobat amb problemes davant l’ajuntament, i als quals se’ls ha recomanat no utilitzar-lo, ja que els podia perjudicar. Una situació que fins i tot ha portat a mobilitzar persones de la comunitat d’origen d’aquests usuaris per a que parlessin amb ells i desistissin.

Al respecte, ja vam fer una instancia notificant que això hauria de comportar l’obertura d’expedients en aquells casos on un tècnic a facilitat dades d’usuaris particulars, ja que es viola el secret d’anonimat. També ens hem assabentat que en casos de violència de gènere i/o simplement demandes de separació on, des de serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta, s’utilitzen com a mediadors persones de la mateixa comunitat. Un fet que sovint suposa una pressió afegida per aquestes dones que veuen contrariada la seva intenció inicial per part d’aquests membres de la seva comunitat d’origen. Pensem que s’haurien d’utilitzar els recursos professionals habilitats per aquests àmbits, i mai aquest procediment que sovint culpabilitza les víctimes.   

Leer 2776 veces Modificado por última vez en Miércoles, 06 Mayo 2015 14:37

Deja un comentario